Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP SCI 12.958.991 51,00% 30/06/2022
CTCP Giải pháp Công nghệ cao Việt Sifo 1.501.500 5,91% 25/12/2020
Lê Hồng Hà 1.324.505 5,21% 22/03/2021
Nguyễn Đăng Lanh 40.000 0,16% 31/12/2019
Nguyễn Văn Phúc 21.731 0,09% 30/06/2022
Nguyễn Chính Đại Thành viên HĐQT 21.621 0,09% 30/06/2022
Phan Thanh Hải Chủ tịch HĐQT 21.547 0,08% 30/06/2022
Nguyễn Công Hùng Thành viên HĐQT 21.501 0,08% 30/06/2022
Hoàng Công Tuấn 21.000 0,17% 30/06/2018
Nguyễn Cao Hải Phó Giám đốc 20.200 0,08% 30/06/2022
Nguyễn Công Hòa Phó Giám đốc 20.200 0,08% 30/06/2022
Nguyễn Tài Sơn Thành viên HĐQT 16.300 0,06% 30/06/2022
Mai Thị Vân Anh Phó Giám đốc 14.800 0,06% 30/06/2022
Nguyễn Văn Hùng 13.600 0,05% 30/06/2022
Cao Lữ Phi Hùng Kế toán trưởng 11.500 0,05% 30/06/2022
Lưu Minh Thành Thành viên HĐQT 6.100 0,02% 30/06/2022
Mai Thế Anh 5.300 0,02% 30/06/2022
Phan Dương Mạnh 0 0,00% 08/10/2019
Cao Thị Hồng 0 0,00% 07/10/2015
Nguyễn Thị Nhăm 0 0,00% 30/06/2014