Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Trần Thị Len 0 0,00% 29/11/2022
Đỗ Luyên Phương 0 0,00% 29/11/2022
Phan Dương Mạnh 0 0,00% 08/10/2019
Trần Kim Sơn 0 0,00% 30/06/2015