Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Sông Đà - CTCP 6.000.000 30,00% 31/12/2021
Hoàng Văn Anh Chủ tịch HĐQT 4.998.000 24,99% 31/12/2022
Nguyễn Ngọc Phương 968.600 4,84% 02/10/2018
Hoàng Viết Tường 300.000 1,50% 31/12/2022
Hoàng Thị Phương Thúy 210.000 1,05% 31/12/2022
Nguyễn Thế Lợi Thành viên HĐQT 200.000 1,00% 31/12/2022
Bùi Thị Chén 10.000 0,05% 28/07/2022
Trịnh Xuân Thụy Tổng giám đốc 8.700 0,04% 31/12/2022
Hoàng Văn Kế 6.000 0,03% 31/12/2022
Phạm Mạnh Khôi Thành viên HĐQT 400 0,00% 31/12/2021
Đào Xuân Tuấn 0 0,00% 24/03/2023
Bùi Đình Đông Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 24/03/2023
Đỗ Quang Thắng Thành viên HĐQT 0 0,00% 25/11/2016
Nguyễn Minh Đức 0 0,00% 31/12/2015
Phạm Thúy Hà 0 0,00% 31/12/2015
Trần Văn Thanh 0 0,00% 31/12/2015
Đỗ Thanh Hương 0 0,00% 24/03/2023
Hoàng Ngọc Doanh Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 24/03/2023
Lý Quang Thái 0 0,00% 24/03/2023
Nguyễn Trọng Phước 0 0,00% 08/03/2016