Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng CTCP Phát triển khu công nghiệp 1.000.000 20,00% 30/06/2022
CTCP Môi trường Sonadezi 500.000 10,00% 31/12/2021
CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 250.000 5,00% 30/06/2022
CTCP Sonadezi Long Thành 250.000 5,00% 30/06/2022
CTCP Sonadezi Châu Đức 150.000 3,00% 30/06/2022
Công ty TNHH Tiên Triết 100.000 2,00% 31/12/2020
CTCP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai 100.000 2,00% 31/12/2020
CTCP Cấp nước Đồng Nai 100.000 2,00% 31/12/2020
CTCP Sonadezi An Bình 100.000 2,00% 30/06/2022
Huỳnh Phú Hào Phó Tổng giám đốc 30.000 0,60% 30/06/2022
Lê Liên Xuân 29.700 0,59% 31/12/2021
Phạm Trần Hòa Hiệp Thành viên HĐQT 16.300 0,33% 30/06/2022
Võ Huỳnh Trung Hưng 10.000 0,20% 30/06/2022
Nguyễn Thị Hồng Lý Phó Tổng giám đốc 10.000 0,20% 30/06/2022
Nguyễn Văn Hoan 10.000 0,20% 30/06/2022
Nguyễn Ngọc Đại 6.000 0,12% 30/06/2022
Nguyễn Long Bôn 0 0,00% 30/06/2013
Công ty TNHH Dịch vụ Quảng cáo C.M.N 0 0,00% 31/12/2015
Vũ Trọng Dũng 0 0,00% 30/11/2022
Phạm Anh Tuấn 0 0,00% 30/11/2022