Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Thành An 6.334.373 51,00% 31/12/2021
America LLC 1.987.300 16,00% 07/10/2022
Phạm Văn Lê Phó Giám đốc 145.943 1,18% 30/06/2022
Hoàng Đức Trúc Thành viên HĐQT 125.404 1,01% 30/06/2022
Nguyễn Ngọc Huệ 84.300 0,68% 31/12/2019
Đặng Đình Khiêm Phó Giám đốc 83.483 0,67% 30/06/2022
Lâm Văn Công Thành viên Ban kiểm soát 68.489 0,55% 30/06/2022
Nguyễn Xuân Hà Thành viên HĐQT 24.278 0,20% 30/06/2022
Trần Thị Diệu Thúy Trưởng ban kiếm soát 10.866 0,09% 30/06/2022
Phan Xuân Bằng Chủ tịch HĐQT 10.000 0,08% 30/06/2022
Mai Tố Loan Thành viên Ban kiểm soát 6.404 0,05% 30/06/2022
Lê Ngọc Trường 2.427 0,02% 31/12/2021
Trịnh Thị Thu Hương Thành viên HĐQT 2.292 0,02% 30/06/2022
Ngô Sỹ Nguyên 112 0,00% 31/12/2019
Nguyễn Thị Huyền 0 0,00% 02/04/2023
Nguyễn Văn Kháng Phó Giám đốc 0 0,00% 02/04/2023
Hoàng Xuân Thơm Kế toán trưởng 0 0,00% 02/04/2023
Nguyễn Khắc Xuyên 0 0,00% 31/12/2017
Phạm Hữu Trung 0 0,00% 02/04/2023
Trần Đình Ba Ti Phó Giám đốc 0 0,00% 02/04/2023