Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
UBND Tỉnh Thanh Hóa 1.729.790 52,45% 31/12/2020
Đỗ Thị Minh Hải Phó Chủ tịch HĐQT 703.900 21,34% 30/06/2022
Nguyễn Thanh Bắc 457.800 13,88% 31/12/2021
Hồ Viết Lân Thành viên HĐQT 54.700 1,66% 30/06/2022
Nguyễn Tiến Hải Thành viên Ban kiểm soát 13.500 0,41% 30/06/2022
Thiều Văn San Thành viên HĐQT 12.600 0,38% 30/06/2022
Trần Chính Chủ tịch HĐQT 9.700 0,29% 30/06/2022
Tống Thị Thọ Thành viên Ban kiểm soát 2.700 0,08% 30/06/2022
Lê Hồng Quân 2.300 0,07% 30/06/2022
Phạm Thị Tuyết 2.300 0,07% 31/12/2019
Nguyễn Thị Nga 2.200 0,07% 31/12/2020
Lê Mạnh Thắng Thành viên HĐQT 2.200 0,07% 30/06/2022
Nguyễn Xuân Biên 2.000 0,06% 18/06/2021
Lê Thị Thu Hà Kế toán trưởng 500 0,02% 30/06/2022
Nguyễn Thị Ngọc 400 0,01% 31/12/2020
Trương Thị Thanh Bình Trưởng ban kiếm soát 200 0,01% 30/06/2022
Lê Thị Hiền 100 0,00% 31/12/2020
Lê Doãn Liêu 0 0,00% 31/01/2023
Đỗ Anh Thơ 0 0,00% 31/01/2023
Nguyễn Ngọc Sơn 0 0,00% 31/01/2023