Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
UBND Tỉnh Tuyên Quang 6.133.200 68,66% 31/12/2022
Nguyễn Hữu Tuấn 814.400 9,12% 30/06/2022
Hoàng Quang Huy Thành viên HĐQT 814.400 9,12% 31/12/2022
Nông Thị Song Vân Thành viên HĐQT 53.000 0,59% 31/12/2022
Lê Văn Hoành Thành viên HĐQT 47.500 0,53% 31/12/2022
Trần Thị Khánh Thành viên HĐQT 46.300 0,52% 31/12/2022
Phạm Quang Sâm Thành viên HĐQT 45.100 0,50% 31/12/2022
Lê Văn Hải Chủ tịch HĐQT 40.000 0,45% 31/12/2022
Phạm Thị Thắng Trưởng ban kiếm soát 7.400 0,08% 31/12/2022
Đinh Tiến Dũng Phó Giám đốc 6.600 0,07% 31/12/2022
Trịnh Thị Phương Thành viên Ban kiểm soát 3.800 0,04% 31/12/2022
Hoàng Thị Thanh Huyền 3.300 0,04% 31/12/2022
Vũ Mạnh Cường Thành viên Ban kiểm soát 2.700 0,03% 31/12/2022
Nguyễn Quang Huy Đại diện công bố thông tin 2.200 0,02% 31/12/2022