Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
La Mỹ Phượng 2.338.700 6,85% 31/12/2021
Nguyễn Thị Thảo 1.693.300 4,96% 11/11/2020
Lê Thị Ngọc Hà 1.037.900 3,04% 02/05/2018
Phan Ngọc Hồng 978.100 2,87% 08/10/2020
Nguyễn Nhật Minh 806.700 2,36% 14/09/2018
Nguyễn Hải 473.000 1,39% 24/06/2021
Cao Văn Anh 405.000 1,19% 29/01/2021
Nguyễn Đăng Quang 33.200 0,10% 24/06/2021
Hồ Thị Hiền 13.000 0,04% 30/06/2019
Hà Thanh Huyền 0 0,00% 10/06/2015
CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 0 0,00% 03/03/2015
CTCP Đầu tư quốc tế Vạn Xuân 0 0,00% 23/01/2018
Phạm Thị Nguyệt 0 0,00% 03/10/2022
Nguyễn Thị Kim Oanh Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 03/10/2022
Đào Thị Thanh Thành viên HĐQT 0 0,00% 03/10/2022
Nguyễn Viết Việt Thành viên HĐQT 0 0,00% 03/10/2022
Nguyễn Thị Hiền 0 0,00% 24/03/2014
Quách Mạnh Hồng 0 0,00% 03/10/2022
Nguyễn Thị Hoa Huệ 0 0,00% 03/10/2022
Dương Quang Trung Phó Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 03/10/2022