Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Phạm Thị Thu Hoài 1.177.000 9,81% 02/08/2022
Bùi Thị Mộng Uyên 1.004.000 8,37% 02/08/2022
Phạm Thị Thu Hiền 1.002.000 8,35% 02/08/2022
Trần Xuân Hùng 695.658 5,80% 27/09/2022
Nguyễn Văn Tùng 661.000 5,51% 08/09/2022
Đặng Thị Huyền Trang 650.700 5,42% 22/11/2022
Nguyễn Quốc Ánh 622.200 5,19% 08/09/2022
Trần Văn Tuấn Chủ tịch HĐQT 608.900 5,07% 31/12/2022
Lê Hoàng Yến 607.200 5,06% 08/09/2022
Trần Văn Hải 600.000 5,00% 27/09/2022
Nguyễn Trọng Quang 599.700 5,00% 08/09/2022
Lê Thế Hùng 295.000 2,46% 27/01/2022
Nguyễn Thị Liễu 270.000 2,25% 28/02/2020
Lê Thị Phương Thúy 225.000 1,88% 30/06/2021
Trần Thanh Tú 162.300 1,35% 30/06/2021
Nguyễn Văn Thưởng 156.200 1,30% 31/12/2019
Nguyễn Hoàng Quốc Việt 90.100 0,75% 31/12/2020
Nguyễn Dương Trung Hiếu Tổng giám đốc 46.000 0,38% 31/12/2022
Phạm Thị Mai Anh 45.200 0,38% 30/06/2021
Phan Ngọc Tuấn Thành viên HĐQT 30.000 0,25% 31/12/2022