Các giao dịch thành viên nội bộ của PTD

Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần Giá Giá trị