Tải về báo cáo tài chính C32

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2011
Báo cáo thường niên Năm 2011
Thuyết minh báo cáo tài chính Q3/2010
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2010
Bản cáo bạch T6/2010
Báo cáo thường niên Năm 2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2010