Tải về báo cáo tài chính C69

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2017
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2017
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2017
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2017
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2016
Bản cáo bạch Năm 2016
Bảng cân đối kế toán đã kiểm toán Năm 2015
Thuyết minh báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2015
Báo cáo kết quả SXKD đã kiểm toán Năm 2015