Tải về báo cáo tài chính CMV

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo thường niên Năm 2011
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q3/2010
Báo cáo kết quả SXKD Q2/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Q2/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2010
Bản cáo bạch T5/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2010
Báo cáo thường niên Năm 2010
Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt Q3/2009
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2009
Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt Năm 2009
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2008
Báo cáo tài chính tóm tắt Năm 2007