Tải về báo cáo tài chính DNL

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2016
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2015
Báo cáo thường niên Năm 2015
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2014
Báo cáo thường niên Năm 2014
Báo cáo thường niên Năm 2013
Bảng cân đối kế toán đã kiểm toán Năm 2013
Báo cáo kết quả SXKD đã kiểm toán Năm 2013
Thuyết minh báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2013
Bảng cân đối kế toán đã kiểm toán Năm 2012
Báo cáo kết quả SXKD đã kiểm toán Năm 2012
Thuyết minh báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2012
Báo cáo thường niên Năm 2012
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2011
Bản cáo bạch T4/2011
Bảng cân đối kế toán đã kiểm toán Năm 2011
Báo cáo kết quả SXKD đã kiểm toán Năm 2011
Thuyết minh báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2011
Báo cáo thường niên Năm 2011
Báo cáo thường niên Năm 2010