Tải về báo cáo tài chính KST

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q2/2012
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q1/2012
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2012
Báo cáo thường niên Năm 2012
Thuyết minh báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q4/2011
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q4/2011
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q4/2011
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2011
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2011
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2011
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2011
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2011
Báo cáo thường niên Năm 2011
Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2011
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q4/2010
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2010
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2010
Bản cáo bạch T11/2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2010
Thuyết minh báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2010