Tải về báo cáo tài chính MCG

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q3/2011
Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất chưa kiểm toán Q3/2011
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q2/2011
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Q2/2011
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q1/2011
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2011
Báo cáo thường niên Năm 2011
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q4/2010
Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất chưa kiểm toán Q4/2010
Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất chưa kiểm toán Q3/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q3/2010
Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất Q2/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q2/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Q2/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2010
Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất Q1/2010
Báo cáo thường niên Năm 2010
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2010
Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất đã kiểm toán Năm 2010
Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt Q4/2009