Tải về báo cáo tài chính MCV

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q3/2011
Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất chưa kiểm toán Q3/2011
Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất đã kiểm toán Q2/2011
Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất chưa kiểm toán Q2/2011
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Q2/2011
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2011
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q1/2011
Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất chưa kiểm toán Q1/2011
Bản cáo bạch T2/2011
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q4/2010
Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất chưa kiểm toán Q4/2010
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q3/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q3/2010
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q2/2010
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2010
Báo cáo tài chính Q1/2010
Báo cáo kết quả SXKD Q1/2010
Nghị quyết của đại hội cổ đông T4/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2010