Tải về báo cáo tài chính MIC

Tiêu đề Thời gian Tải về
Thuyết minh báo cáo tài chính Q1/2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2010
Thuyết minh báo cáo tài chính Năm 2010
Bảng cân đối kế toán chưa kiểm toán Năm 2010
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Năm 2010
Báo cáo tài chính tóm tắt Q4/2009
Báo cáo tài chính Q3/2009
Báo cáo tài chính tóm tắt Q2/2009
Báo cáo tài chính tóm tắt Q1/2009
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2009
Báo cáo của ban giám đốc Năm 2009
Báo cáo tài chính tóm tắt Q4/2008
Báo cáo tài chính tóm tắt Q3/2008
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2008
Bảng cân đối kế toán Q1/2008
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Q1/2008
Báo cáo kết quả SXKD Q1/2008
Thuyết minh báo cáo tài chính Q1/2008
Bản cáo bạch Năm 2008
Báo cáo thường niên Năm 2008