Tải về báo cáo tài chính SDN

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2011
Thuyết minh báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2011
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2011
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2011
Báo cáo thường niên Năm 2011
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q4/2010
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2010
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2010
Báo cáo tài chính Q1/2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2010
Báo cáo thường niên Năm 2010
Báo cáo tài chính tóm tắt Q4/2009
Báo cáo tài chính tóm tắt Q3/2009
Báo cáo tài chính Q2/2009
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2009
Báo cáo tài chính Q1/2009
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2009
Báo cáo tài chính Q4/2008
Báo cáo tài chính tóm tắt Q4/2008