Tải về báo cáo tài chính TDL

Tiêu đề Thời gian Tải về
Bảng cân đối kế toán đã kiểm toán Năm 2013
Báo cáo kết quả SXKD đã kiểm toán Năm 2013
Thuyết minh báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2013
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2012
Thuyết minh báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2012
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2011
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2010
Báo cáo thường niên Năm 2010
Báo cáo thường niên Năm 2009
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2009