Từ:

Đến:

Ngày Số lệnh đặt mua KL đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán KL Khớp GT Khớp (1000 VND)
06/09/2022 252 268.500 170 375.800 142.500 1.829.959
05/09/2022 184 193.800 146 419.600 81.900 1.056.615