Từ:

Đến:

Ngày Số lệnh đặt mua KL đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán KL Khớp GT Khớp (1000 VND)
09/09/2022 8 5.200 5 3.400 3.000 88.600
08/09/2022 1 1.000 1 500 0 0
07/09/2022 5 2.900 4 1.800 400 11.700
06/09/2022 7 3.200 5 1.600 1.500 44.780