Đơn vị: 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 5.704.833 5.107.392 5.428.797 5.645.895 6.953.927
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1.890.029 925.197 1.130.703 2.078.587 2.256.047
1. Tiền 1.751.013 885.137 768.120 2.028.432 2.186.313
2. Các khoản tương đương tiền 139.016 40.060 362.583 50.154 69.734
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 1.033.150 1.195.961 1.544.251 424.472 1.278.225
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 1.033.150 1.195.961 1.544.251 424.472 1.278.225
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 1.906.712 1.949.494 1.935.799 2.163.333 2.340.408
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 1.600.090 861.176 1.311.560 1.735.160 1.814.177
2. Trả trước cho người bán 56.144 414.093 67.453 111.908 245.357
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 451.660 768.235 644.155 464.020 446.944
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -201.183 -94.011 -87.368 -147.755 -166.070
IV. Tổng hàng tồn kho 835.448 958.938 757.836 908.561 999.896
1. Hàng tồn kho 951.975 1.095.186 883.229 1.045.612 1.137.482
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -116.528 -136.248 -125.393 -137.051 -137.586
V. Tài sản ngắn hạn khác 39.495 77.802 60.208 70.943 79.351
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 17.914 7.041 50.139 23.483 37.785
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 18.006 67.202 8.441 45.837 39.995
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 3.574 3.559 1.628 1.623 1.572
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 15.186.894 15.748.799 15.332.405 15.058.151 14.696.167
I. Các khoản phải thu dài hạn 15.395 14.494 50.362 18.646 103.903
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 15.395 14.494 50.362 18.646 103.903
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 13.935.700 13.496.287 12.961.890 13.567.184 13.115.352
1. Tài sản cố định hữu hình 13.767.000 13.321.631 12.784.902 13.396.282 12.950.566
- Nguyên giá 23.378.055 23.360.546 23.187.119 24.822.037 25.490.805
- Giá trị hao mòn lũy kế -9.611.056 -10.038.915 -10.402.217 -11.425.755 -12.540.238
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 168.700 174.657 176.988 170.903 164.786
- Nguyên giá 285.157 298.542 311.129 318.753 327.647
- Giá trị hao mòn lũy kế -116.457 -123.885 -134.141 -147.850 -162.862
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 28.043 216.845 920.902 8.179 6.880
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 28.043 216.845 920.902 8.179 6.880
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 1.050.579 1.788.951 601.848 621.891 666.089
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 649.133 698.718 601.848 621.891 666.089
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 401.446 1.090.233 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 157.177 232.221 797.403 842.251 803.944
1. Chi phí trả trước dài hạn 31.806 84.138 633.265 650.887 590.798
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 125.371 148.084 164.138 191.364 213.146
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 20.891.727 20.856.190 20.761.202 20.704.047 21.650.094
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 6.923.266 6.814.173 6.929.622 6.625.537 6.755.846
I. Nợ ngắn hạn 2.862.263 2.798.540 3.030.445 2.868.228 3.176.164
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 520.872 634.898 748.408 835.317 553.353
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 836.475 696.166 779.810 567.815 567.061
4. Người mua trả tiền trước 17.679 22.506 15.608 85.966 263.392
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 51.973 48.301 88.263 58.578 51.664
6. Phải trả người lao động 127.399 127.581 130.128 118.470 123.290
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 416.791 283.663 497.363 498.365 753.979
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 334.586 333.346 369.554 337.987 392.465
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 460.665 529.125 297.839 283.277 338.179
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 95.824 122.955 103.471 82.454 132.780
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 4.061.003 4.015.633 3.899.177 3.757.309 3.579.682
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 28.433
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 478.092 476.437 474.294 473.685 473.516
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 3.230.133 3.230.534 3.205.703 2.999.752 2.787.682
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 168.531 154.424 127.557 196.173 211.442
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 184.247 154.238 91.622 87.699 78.610
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 13.968.462 14.042.017 13.831.580 14.078.509 14.894.248
I. Vốn chủ sở hữu 13.968.462 14.042.017 13.831.580 14.078.509 14.894.248
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 4.215.458 4.215.458 4.215.458 5.562.960 5.562.960
2. Thặng dư vốn cổ phần 2.434.086 2.434.086 2.434.086 2.434.086 2.434.086
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -20.949 -20.949 -20.949 -20.949 -20.949
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 1.683.840 1.638.002 1.450.764 1.846.658 2.206.852
8. Quỹ đầu tư phát triển 1.603.935 3.589.677 3.589.769 3.590.591 3.782.541
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 3.805.222 1.937.944 1.922.902 435.922 691.319
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 3.693.080 1.837.223 1.937.944 575.400 435.922
- LNST chưa phân phối kỳ này 112.143 100.721 -15.042 -139.478 255.397
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 246.869 247.798 239.550 229.241 237.439
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 20.891.727 20.856.190 20.761.202 20.704.047 21.650.094