Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 280.496.572 50,42% 05/08/2022
CTBC Vietnam Equity Fund 19.000.000 3,42% 16/09/2022
Norges Bank 8.333.320 1,50% 16/09/2022
DC Developing Markets Strategies Public Limited Company 5.000.000 0,90% 16/09/2022
Phạm Thị An Bình 810.972 0,19% 19/09/2018
Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust - Equity 803.760 0,14% 16/09/2022
KB Vietnam Focus Balanced Fund 600.000 0,11% 16/09/2022
Phạm Tiến Dũng 169.254 0,04% 30/06/2021
Đỗ Danh Rạng Phó Tổng giám đốc 62.029 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thủy 50.978 0,01% 30/06/2021
Vũ Văn Minh 24.495 0,01% 30/06/2021
Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank 14.030 0,00% 19/09/2018
Văn Đức Tờng Thành viên HĐQT 13.256 0,00% 30/06/2022
Hồ Hà Trung 13.000 0,00% 29/06/2018
Đỗ Văn Khạnh 9.192 0,00% 31/12/2018
Lê Văn Bé 7.652 0,00% 31/12/2018
Trần Thái Thanh 4.800 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Văn Toàn Thành viên HĐQT 3.000 0,00% 31/12/2021
Trần Đức Cảnh 2.558 0,00% 31/12/2018
Đỗ Văn Khành 2.400 0,00% 31/12/2018