Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2016 Q2 2017
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 35.535 120.557
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 0 1.356
3. Doanh thu thuần (1)-(2) 35.535 119.201
4. Giá vốn hàng bán 28.738 111.221
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4) 6.796 7.980
6. Doanh thu hoạt động tài chính 1 4
7. Chi phí tài chính 1.555 2.417
-Trong đó: Chi phí lãi vay 1.555 2.417
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 0 0
9. Chi phí bán hàng 0 0
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 4.644 3.486
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10) 599 2.082
12. Thu nhập khác 947 73
13. Chi phí khác 878 1.400
14. Lợi nhuận khác (12)-(13) 68 -1.327
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14) 667 755
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 133 151
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 0 0
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17) 133 151
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18) 534 604
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát 0 0
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20) 534 604