Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam 122.175.343 8,13% 27/06/2022
Nguyễn Đức Thụy 41.570.611 2,76% 30/06/2022
Nguyễn Đình Thắng 32.194.987 2,67% 25/12/2018
Nguyễn Đức Hưởng 32.005.200 2,98% 28/03/2018
Phạm Doãn Sơn Tổng giám đốc 27.770.021 1,85% 30/06/2022
Dương Công Đoàn 25.373.148 1,69% 30/06/2022
Nguyễn Đức Cử 10.136.053 0,94% 30/09/2018
Nguyễn Văn Huynh 4.520.835 0,42% 02/01/2018
Nguyễn Hoàng Duy 3.970.958 0,37% 28/03/2018
Đỗ Thị Hoa 2.502.821 0,23% 30/09/2018
Phạm Thị Thanh Thủy 2.369.078 0,16% 30/06/2022
Nguyễn Bảo Ngọc 1.837.204 0,17% 30/09/2018
Nguyễn Duy Thông 1.642.704 0,15% 02/01/2018
Nguyễn Minh Trang 1.499.271 0,14% 30/09/2018
Vũ Quốc Khánh Phó Tổng giám đốc 949.438 0,06% 30/06/2022
Nguyễn Ánh Vân Phó Tổng giám đốc 727.358 0,05% 03/08/2022
Bùi Thái Hà Phó Tổng giám đốc 726.450 0,05% 30/06/2022
Phạm Doãn Phú 588.115 0,04% 30/06/2022
Lê Thị Thanh Nga Phó Tổng giám đốc 585.721 0,04% 30/06/2022
Bùi Thị Thanh Huyền 574.585 0,04% 30/06/2022