Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tập đoàn Điện lực Việt Nam 1.114.422.994 99,19% 31/12/2021
Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP 99.600 0,01% 24/05/2022
Đinh Quốc Lâm Chủ tịch HĐQT 28.455 0,00% 30/06/2022
Cao Minh Trung Phó Tổng giám đốc 23.415 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Thanh Trùng Dương Phó Tổng giám đốc 16.170 0,00% 30/06/2022
Phan Thanh Xuân 14.175 0,00% 31/12/2021
Lê Văn Danh Tổng giám đốc 12.600 0,00% 30/06/2022
Thiên Thanh Sơn 12.285 0,00% 30/06/2022
Võ Minh Thắng Phó Tổng giám đốc 12.180 0,00% 30/06/2022
Dương Hà Bảo Khanh 10.500 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thanh Hương Phó Tổng giám đốc 10.080 0,00% 30/06/2022
Trương Quốc Phúc 6.720 0,00% 30/06/2022
Hồ Hiểu Hạnh 6.720 0,00% 30/06/2022
Châu Thị Duy Lan 2.205 0,00% 30/06/2022
Vũ Phương Thảo Kế toán trưởng 945 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Minh Khoa Thành viên HĐQT 0 0,00% 29/11/2022
Phạm Hùng Minh Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 29/11/2022
Vũ Hải Ngọc Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 29/11/2022
Đậu Đức Chiến Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 29/11/2022
Đỗ Mộng Hùng Thành viên HĐQT 0 0,00% 29/11/2022