Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP 141.564.906 65,45% 31/12/2021
CTCP Bất động sản Nghỉ dưỡng Quảng Nam 21.270.320 9,83% 31/12/2021
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 19.616.627 9,07% 31/12/2021
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 16.090.000 7,44% 31/12/2021
Nguyễn Lê Chơn Tâm Tổng giám đốc 121.500 0,06% 30/06/2022
Nguyễn Uyên Minh Phó Tổng giám đốc 15.500 0,01% 30/06/2022
Võ Hoàng Giang Phó Chủ tịch HĐQT 10.300 0,00% 30/06/2022
Trần Ngọc Thạch Phó Tổng giám đốc 7.700 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Văn Phương Thành viên HĐQT 7.500 0,00% 30/06/2022
Trần Thị Mỹ Liên 3.300 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Ngọc Tới Thành viên HĐQT 1.400 0,00% 30/06/2022
Huỳnh Văn Cường Chủ tịch HĐQT 1.300 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Thanh Tuấn Đại diện công bố thông tin 200 0,00% 30/06/2022
Trần Thu Giang Kế toán trưởng 0 0,00% 29/09/2022
Vũ Thị Phương Thảo Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 29/09/2022
Trần Thị Hương 0 0,00% 07/12/2015
Đỗ Thị Minh Thành viên HĐQT 0 0,00% 29/09/2022
Nguyễn Quốc Hưng 0 0,00% 29/09/2022
Nguyễn Thị Thu Hà 0 0,00% 07/12/2015
Nguyễn Thị Thúy 0 0,00% 07/12/2015