Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn 6.247.020 59,33% 30/06/2022
Jia Hui 850.530 8,08% 05/11/2021
Huỳnh Đức Thành viên HĐQT 149.035 1,42% 30/06/2022
Huỳnh Chí Toàn 140.050 1,33% 30/06/2022
Châu Ngọc Minh 111.195 1,06% 30/06/2022
Huỳnh Chấn Huy 16.500 0,16% 30/06/2022
Mai Thị Lệ Khuyên Thành viên Ban kiểm soát 2.600 0,02% 30/06/2022
Nguyễn Quốc Dũng Thành viên HĐQT 2.190 0,02% 30/06/2022
Điêu Quang Trung Phó Giám đốc 1.610 0,02% 30/06/2022
Huỳnh Yến Phương 1.000 0,01% 30/06/2022
Trần Đình Vũ Trưởng ban kiếm soát 100 0,00% 30/06/2022
Võ Anh Tùng Thành viên HĐQT 0 0,00% 07/10/2022
Nguyễn Thị Thúy 0 0,00% 07/10/2022
Trương Huy Hoàng Tam Dũng 0 0,00% 07/10/2022
Võ Ngọc Lan Chi 0 0,00% 07/10/2022
Nguyễn Thị Thúy 0 0,00% 07/10/2022
Nguyễn Thị Tố Trinh 0 0,00% 07/10/2022
Nguyễn Công Khải 0 0,00% 07/10/2022
Nguyễn Ngọc Bích Phó Giám đốc 0 0,00% 07/10/2022
Phạm Thiết Hòa 0 0,00% 07/10/2022