Tải về báo cáo tài chính SPC

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2016
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2015
Báo cáo thường niên Năm 2015
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2014
Báo cáo thường niên Năm 2014
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2013
Báo cáo thường niên Năm 2013
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2012
Báo cáo thường niên Năm 2012
Báo cáo tài chính tóm tắt chưa kiểm toán Q3/2011
Báo cáo tài chính tóm tắt chưa kiểm toán Q2/2011
Báo cáo tài chính tóm tắt chưa kiểm toán Q1/2011
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2011
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q3/2010
Báo cáo tài chính tóm tắt Q2/2010
Báo cáo thường niên Q1/2010
Báo cáo tài chính tóm tắt Q1/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2010
Bản cáo bạch T11/2009
Báo cáo thường niên Năm 2009