Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Amber Capital Holdings 8.800.000 10,97% 31/12/2022
Trần Anh Thắng Tổng giám đốc 8.613.000 10,73% 31/12/2022
Trịnh Thị Lan 3.850.800 4,80% 31/12/2022
Phan Thành Đạt 600.000 0,75% 31/12/2022
Trần Văn Dương Trưởng ban kiếm soát 600.000 0,75% 31/12/2022
CTCP Cát Lợi 555.200 0,69% 23/04/2021
Nguyễn Thế Anh Chủ tịch HĐQT 480.000 0,60% 31/12/2022
Đào Đức Anh 480.000 0,60% 31/12/2022
Nguyễn Thị Thu Bình 450.000 0,56% 11/01/2023
Lê Thị Thùy Dung Kế toán trưởng 280.500 0,35% 31/12/2022
Nguyễn Thị Thu Hằng Phó Tổng giám đốc 200.000 0,25% 31/12/2022
Trương Văn Tiến Thành viên Ban kiểm soát 15.000 0,02% 31/12/2022
Nguyễn Ngọc Bích 1.000 0,00% 31/12/2022
Lê Thanh Tùng 500 0,00% 31/12/2020
Cù Mạnh Đạt 0 0,00% 26/03/2023
Phạm Thị Thanh Thúy 0 0,00% 26/03/2023