Tải về báo cáo tài chính DCT

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo thường niên Năm 2009
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp Năm 2009
Bảng cân đối kế toán Năm 2009
Báo cáo kết quả SXKD Năm 2009
Thuyết minh báo cáo tài chính Năm 2009
Báo cáo tài chính Q4/2008
Thuyết minh báo cáo tài chính Q4/2008
Báo cáo tài chính tóm tắt Q4/2008
Báo cáo tài chính tóm tắt Q3/2008
Báo cáo tài chính Q3/2008
Thuyết minh báo cáo tài chính Q3/2008
Báo cáo tài chính tóm tắt Q2/2008
Báo cáo tài chính Q1/2008
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2008
Thuyết minh báo cáo tài chính Năm 2008
Báo cáo thường niên Năm 2008
Thuyết minh báo cáo tài chính Q4/2007
Báo cáo tài chính tóm tắt Q4/2007
Thuyết minh báo cáo tài chính Q3/2007
Báo cáo tài chính tóm tắt Q3/2007