Tải về báo cáo tài chính GDW

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2016
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2015
Báo cáo thường niên Năm 2015
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2014
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2014
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2014
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2014
Báo cáo thường niên Năm 2014
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2013
Báo cáo thường niên Năm 2013
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2012
Báo cáo thường niên Năm 2012
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Năm 2011
Báo cáo thường niên Năm 2011
Thuyết minh báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2010
Bảng cân đối kế toán đã kiểm toán Năm 2010
Báo cáo kết quả SXKD đã kiểm toán Năm 2010
Báo cáo thường niên Năm 2010
Ý kiến của kiểm toán viên về báo cáo tài chính Năm 2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2009