Tải về báo cáo tài chính KBE

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2011
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2011
Báo cáo thường niên Năm 2011
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2010
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2010
Bảng cân đối kế toán Q1/2010
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Q1/2010
Báo cáo kết quả SXKD Q1/2010
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Năm 2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2010
Báo cáo thường niên Năm 2010
Bảng cân đối kế toán Q4/2009
Báo cáo kết quả SXKD Q4/2009
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp Q4/2009
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp Q3/2009
Bảng cân đối kế toán Q3/2009
Báo cáo kết quả SXKD Q3/2009
Bảng cân đối kế toán Q2/2009
Báo cáo kết quả SXKD Q2/2009
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp Q2/2009