Tải về báo cáo tài chính SHG

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2016
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Q2/2015
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2014
Bản cáo bạch Năm 2014
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2013
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Q2/2011
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2011
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2010