Từ:

Đến:

Ngày Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại Khối lượng NN Mua Giá trị NN Mua (1000 VND)
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
09/09/2022 0 100 0 100 7.500 0 7.500
08/09/2022 0 0 0 0 0 0 0
07/09/2022 0 0 1.000 -1.000 0 64.755 -64.755
06/09/2022 0 100 0 100 7.600 0 7.600