Đơn vị: 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 3.105.047 3.588.400 3.650.801 3.839.451 4.131.503
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 65.462 53.239 99.170 387.856 66.882
1. Tiền 54.062 53.239 99.170 70.856 66.882
2. Các khoản tương đương tiền 11.400 0 0 317.000 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 961.245 1.680.045 1.527.845 1.049.000 1.834.500
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 961.245 1.680.045 1.527.845 1.049.000 1.834.500
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 687.240 689.454 618.583 888.079 1.078.715
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 613.349 607.079 549.583 654.268 723.795
2. Trả trước cho người bán 35.152 32.795 47.549 42.997 18.995
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 2.050 115.551
6. Phải thu ngắn hạn khác 49.476 60.242 40.216 220.528 277.492
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -10.738 -10.662 -18.765 -31.764 -57.118
IV. Tổng hàng tồn kho 1.319.952 1.132.965 1.380.301 1.466.857 1.134.504
1. Hàng tồn kho 1.333.953 1.151.954 1.409.877 1.491.571 1.170.522
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -14.001 -18.989 -29.575 -24.714 -36.018
V. Tài sản ngắn hạn khác 71.148 32.697 24.902 47.658 16.902
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 26.981 23.747 22.008 44.988 14.936
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 38.021 7.966 2.322 1.333 1.786
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 6.146 984 572 1.338 180
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1.074.400 864.718 1.332.118 1.627.756 1.390.581
I. Các khoản phải thu dài hạn 2.158 5.729 322.337 366.944 164.948
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 142.526
5. Phải thu dài hạn khác 2.158 5.729 322.337 366.944 22.422
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 727.924 635.138 534.761 439.123 404.977
1. Tài sản cố định hữu hình 707.929 615.103 518.159 425.862 393.162
- Nguyên giá 992.164 1.009.655 1.020.819 1.026.348 1.072.429
- Giá trị hao mòn lũy kế -284.235 -394.552 -502.660 -600.486 -679.267
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 19.995 20.035 16.602 13.262 11.815
- Nguyên giá 28.071 31.685 32.149 32.569 34.505
- Giá trị hao mòn lũy kế -8.075 -11.650 -15.547 -19.307 -22.690
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 1.285 2.660 1.426 4.590 21.542
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.285 2.660 1.426 4.590 21.542
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 83.000 0 275.218 615.831 601.080
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 401.631 405.880
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 119.200 119.200 119.200
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 83.000 0 156.018 95.000 76.000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 260.033 221.190 198.377 201.268 198.032
1. Chi phí trả trước dài hạn 253.408 212.228 190.081 191.951 187.035
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 6.625 8.963 8.297 9.317 10.997
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 4.179.446 4.453.118 4.982.919 5.467.207 5.522.084
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 808.738 936.426 1.206.120 1.554.990 1.348.528
I. Nợ ngắn hạn 806.391 929.831 1.196.572 1.542.319 1.333.507
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 221.431 307.899 566.975 813.723 706.567
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 254.255 245.478 289.187 347.514 263.320
4. Người mua trả tiền trước 173.033 232.948 206.025 160.977 174.455
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 42.428 44.096 36.046 122.055 66.382
6. Phải trả người lao động 79.914 72.324 58.356 23.034 72.998
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 32.978 24.256 24.827 30.571 22.406
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 1.130 1.130 1.630 1.403
11. Phải trả ngắn hạn khác 1.358 1.525 11.360 3.798 2.303
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 994 175 2.666 39.017 23.674
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 2.347 6.595 9.548 12.670 15.021
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 2.450 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 2.347 0 6.533 10.786 14.267
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 4.145 3.014 1.884 754
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 3.370.708 3.516.692 3.776.799 3.912.217 4.173.556
I. Vốn chủ sở hữu 3.370.708 3.516.692 3.776.799 3.912.217 4.173.556
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 859.381 876.568 876.503 1.358.461 1.507.879
2. Thặng dư vốn cổ phần 1.408.472 1.408.472 1.419.305 1.419.299 1.418.741
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -16 -20.046 -653 -653 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 22.829 36.590 25.139 5 35.503
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1.080.042 1.215.107 1.456.505 1.135.105 1.211.433
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 748.346 880.369 1.034.544 519.524 774.714
- LNST chưa phân phối kỳ này 331.697 334.738 421.961 615.581 436.718
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 4.179.446 4.453.118 4.982.919 5.467.207 5.522.084