Đơn vị: 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 12.782 11.116 11.723 7.156 9.522
2. Điều chỉnh cho các khoản 6.732 7.594 8.167 8.248 8.654
- Khấu hao TSCĐ 6.563 7.869 8.019 7.846 8.839
- Các khoản dự phòng 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 12 -101 95 355 -440
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -458 -624 -285 -177 -298
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 615 451 338 223 552
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 19.514 18.710 19.889 15.404 18.176
- Tăng, giảm các khoản phải thu -5.034 -9.895 -8.023 970 -1.774
- Tăng, giảm hàng tồn kho -947 1.248 -1.446 1.409 -214
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 1.329 6.462 3.080 -7.178 -222
- Tăng giảm chi phí trả trước -283 -2.073 525 -641 -366
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -614 -455 -339 -215 -557
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -2.904 -1.535 -2.264 -1.298 -2.526
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -715 -822 -1.166 -707 -1.162
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 10.346 11.640 10.256 7.745 11.355
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -11.442 -468 -3.085 -10.449 -211
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 40 465 286 115 232
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 437 190 14 85 60
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -10.965 186 -2.785 -10.250 81
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 3.000 4.817 6.820
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1.818 -1.968 -6.785 -2.284 -2.091
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -6.032 -6.445 -6.437 -6.433 -4.317
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -4.850 -8.414 -8.406 -1.897 -6.408
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -5.469 3.412 -935 -4.402 5.028
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 13.139 7.670 11.195 10.125 5.652
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 112 -135 -72 55
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 7.670 11.195 10.125 5.652 10.735