Đơn vị: 1.000.000đ
  2017 2018 2019 2020 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 253.648 294.920 214.453 224.190 225.408
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 2.071 1.577 6.008 12.848 8.618
1. Tiền 2.071 1.577 6.008 12.848 8.618
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 200 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 200 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 78.853 67.422 65.639 74.197 49.197
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 80.381 66.904 67.252 76.070 49.267
2. Trả trước cho người bán 658 2.789 265 160 1.805
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 600 413 671 505 688
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -2.786 -2.684 -2.549 -2.539 -2.563
IV. Tổng hàng tồn kho 172.315 225.573 142.625 136.963 167.243
1. Hàng tồn kho 172.315 225.573 142.625 136.963 167.243
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 209 347 182 183 351
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 209 347 182 183 333
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 0 0 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 19
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 17.591 15.229 23.765 17.842 13.497
I. Các khoản phải thu dài hạn 106 177 135 29 29
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 106 177 135 29 29
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 16.932 14.390 23.244 17.529 12.595
1. Tài sản cố định hữu hình 15.731 12.748 21.955 16.593 12.036
- Nguyên giá 67.082 66.641 79.211 78.591 79.885
- Giá trị hao mòn lũy kế -51.351 -53.892 -57.256 -61.997 -67.849
2. Tài sản cố định thuê tài chính 1.188 1.642 1.289 936 558
- Nguyên giá 1.597 2.118 2.118 2.118 1.149
- Giá trị hao mòn lũy kế -408 -476 -830 -1.183 -590
3. Tài sản cố định vô hình 12 0 0 0 0
- Nguyên giá 90 90 90 90 90
- Giá trị hao mòn lũy kế -78 -90 -90 -90 -90
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 0 0 0 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 553 662 386 284 873
1. Chi phí trả trước dài hạn 553 662 386 284 873
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 271.239 310.148 238.218 242.032 238.905
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 84.799 128.765 55.304 60.405 52.739
I. Nợ ngắn hạn 84.387 127.878 54.777 60.079 52.584
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 20.277 65.525 25.361 28.968 5.925
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 38.205 26.683 20.367 19.056 11.914
4. Người mua trả tiền trước 14.802 27.947 1.004 1.248 21.015
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 2.255 766 117 596 1.278
6. Phải trả người lao động 4.888 4.837 5.123 6.313 8.223
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 3.482 744 1.595 3.120 3.393
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 350 346 481 538 710
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 954 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 129 76 727 239 125
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 411 887 527 326 156
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 411 887 527 326 156
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 186.441 181.383 182.914 181.627 186.166
I. Vốn chủ sở hữu 186.441 181.383 182.914 181.627 186.166
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 157.313 157.313 157.313 157.313 157.313
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 882 882 882 882 882
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 12.192 12.192 12.192 12.192 12.192
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 16.054 10.996 12.527 11.241 15.779
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 4.229 3.290 3.232 2.074 2.190
- LNST chưa phân phối kỳ này 11.825 7.706 9.295 9.166 13.589
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 271.239 310.148 238.218 242.032 238.905