Đơn vị: 1.000.000đ
  2017 2018 2019 2020 2021
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 34.536 45.759 40.279 39.062 39.416
2. Điều chỉnh cho các khoản 34.529 28.084 25.014 37.354 53.808
- Khấu hao TSCĐ 38.733 34.544 35.188 36.822 37.263
- Các khoản dự phòng 1.857 791 307 8.683 6.742
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -3 -165 0 -199 -90
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -6.462 -7.087 -79 -7.953 9.893
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 404 0 -10.403 0 0
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 69.065 73.843 65.293 76.416 93.224
- Tăng, giảm các khoản phải thu -26.123 -126.455 -54.699 91.708 9.977
- Tăng, giảm hàng tồn kho 6.213 -4.209 -19.513 18.595 18.650
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 75.526 149.095 -128.585 -43.186 -4.254
- Tăng giảm chi phí trả trước -37.271 30.383 -568 420 4.275
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -404 0 0 0 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1.802 -1.981 -2.408 -3.041 -2.899
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -23.879 -2.955 -5.403 -2.487 -5.143
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 61.324 117.719 -145.883 138.425 113.831
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -11.201 -10.339 -7.797 -43.244 -11.362
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -134.830 -42.834 0 -112.206 -147.135
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 99.914 0 57.435 31.870 41.418
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 6.462 5.684 10.403 7.190 7.672
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -39.656 -47.489 60.041 -116.389 -109.407
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0 0 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0 0 0 0 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -20.000 0 -28.000 -27.790
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 0 -20.000 0 -28.000 -27.790
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 21.669 50.231 -85.843 -5.964 -23.366
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 58.153 96.249 146.644 60.880 55.167
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 3 165 79 251 90
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 79.825 146.644 60.880 55.167 31.891