Tải về báo cáo tài chính PVS

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2011
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q3/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Q2/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Q1/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Năm 2010
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2010
Báo cáo thường niên Năm 2010
Báo cáo tài chính tóm tắt Q4/2009
Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2009
Báo cáo tài chính tóm tắt Q2/2009
Báo cáo tài chính Q1/2009
Báo cáo tài chính Q1/2009
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2009
Báo cáo tài chính tóm tắt Q4/2008
Báo cáo tài chính Q3/2008
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2008
Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2008
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2008
Báo cáo tài chính Q4/2007
Thuyết minh báo cáo tài chính Q4/2007