Đơn vị: 1.000.000đ
  2012 2013 2014 2015 2016
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 182.134 279.156 192.561 218.030 189.396
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -120.198 -186.981 -132.499 -128.654 -115.367
3. Tiền chi trả cho người lao động -47.925 -62.788 -55.604 -65.743 -76.333
4. Tiền chi trả lãi vay -1.572 -2.029 -386 -285 -313
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -518 -2.528 -2.882 -2.471 -1.280
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 12.055 12.423 14.615 15.568 11.687
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -26.436 -15.569 -18.457 -23.081 -22.399
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -2.460 21.683 -2.653 13.364 -14.608
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -856 -1.008 -2.808 -1.142 -2.102
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 213 0 121
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 0 0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 492 295 709 364 346
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -364 -712 -1.886 -778 -1.635
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 15.337 23.487 18.117 14.619 23.456
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -26.126 -25.017 -22.040 -16.706 -17.216
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -3.100 -3.875 -4.650 -3.410 -8.525
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -13.889 -5.405 -8.573 -5.497 -2.285
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -16.713 15.565 -13.112 7.090 -18.529
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 26.907 10.194 25.734 12.552 19.706
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 -25 -69 65 33
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 10.194 25.734 12.552 19.706 1.210