Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 7.479 6.508 4.973 2.578 5.041
2. Điều chỉnh cho các khoản 4.770 4.673 4.426 4.802 4.830
- Khấu hao TSCĐ 4.936 4.925 4.932 4.955 4.940
- Các khoản dự phòng -777 0 169
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 8 0 -18
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -264 -252 -506 -153 -260
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 0
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 867 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 12.249 11.181 9.399 7.380 9.871
- Tăng, giảm các khoản phải thu 1.411 -4.223 186 2.624 2.955
- Tăng, giảm hàng tồn kho 169 376 -449 167 538
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -15.112 -5.591 -275 -323 -4.162
- Tăng giảm chi phí trả trước 5 80 -1.044 226 -432
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -3.080 -4.070 -1.300 -1.025 -327
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 3 6 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1.325 -1.683 -70 -1.183 -2.421
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -5.682 -3.927 6.453 7.866 6.021
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -3.151 -3.858 -870 -743 -17.857
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -1.000 -200
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 264 252 506 153 190
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -2.887 -4.606 -364 -790 -17.666
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 12.227
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -274 -20.276 -7.060
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -274 -20.276 5.167
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -8.569 -8.533 5.815 -13.200 -6.478
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 37.930 27.561 19.027 24.842 11.642
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 29.361 19.027 24.842 11.642 5.164