Đơn vị: 1.000.000đ
  2018 2019 2020 2021 2022
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 8.040 5.967 4.850 1.935 2.131
2. Điều chỉnh cho các khoản -234 -2.739 -979 907 4.970
- Khấu hao TSCĐ 857 980 752 1.292 1.243
- Các khoản dự phòng 397 -2.013 466 -988 1.045
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1.326 -1.784 -2.333 -890 946
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay -161 79 136 1.493 1.736
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 7.807 3.229 3.871 2.842 7.101
- Tăng, giảm các khoản phải thu -2.765 7.134 3.801 -976 5.930
- Tăng, giảm hàng tồn kho -1.005 2.457 -7.109 -25.227 14.552
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 1.147 10 -5.533 15.115 -18.067
- Tăng giảm chi phí trả trước 591 773 87 -83 189
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 3.581 45 0 1.257 2.018
- Tiền lãi vay phải trả 162 -80 -136 -1.509 -1.736
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1.414 -1.314 -524 -339 -1.022
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 3 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 -61 -8 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 8.105 12.193 -5.552 -8.917 8.965
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1.133 -1.478 -12.702 -1.334 -105
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 2 0 45 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -10.000 -1.000 -2.500 -4.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 500 0 3.550 9.950 -2.050
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -20 0 -5.070 -500 -2.659
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 2.497
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1.367 1.735 2.402 985 -1.851
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 714 -9.741 -12.819 6.647 -8.167
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 1.110 0 0 3.000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành -1.437 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 23.213 35.661 21.336 37.154 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -23.303 -35.641 -7.590 -34.870 -4.121
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -5.077 -10.497 -365 -4.770 -4.799
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -6.605 -9.367 13.381 -2.486 -5.920
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 2.214 -6.915 -4.990 -4.756 -5.122
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 24.154 26.368 19.453 14.461 9.705
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 26.368 19.453 14.463 9.705 4.583