Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 270 2.251 -810 -1.360 1.340
2. Điều chỉnh cho các khoản 1.378 2.609 776 298 899
- Khấu hao TSCĐ 548 141 219 302 349
- Các khoản dự phòng 763 0 281 -46
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -359 2.024 -311 -71 -81
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 426 443 586 66 677
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 1.647 4.860 -34 -1.062 2.238
- Tăng, giảm các khoản phải thu -10.488 7.126 7.255 1.803 -23.378
- Tăng, giảm hàng tồn kho -49.564 5.974 40.682 2.857 -30.275
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 73.074 -2.503 -67.431 -5.027 42.413
- Tăng giảm chi phí trả trước -4 22 195 13 -15
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 156 0
- Tiền lãi vay phải trả -426 -260 -753 -66 -693
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -271 -252 -250 -859 -2
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -2.075 2.075
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 12.050 17.043 -20.336 -2.342 -9.711
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -614 509 -80
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 591
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -4.000 -10.650
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 -2.050 500
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 655 -5.264 1.950
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 2.497
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 45 -1.524 -793 626 -430
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 86 -6.279 -2.396 1.126 -10.569
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 3.000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 8.843 -5.104 -6.236 24.550
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -4.493 -1.651 4.840 -253 -4.852
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -945 -7 192 -555 119
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 3.405 -3.762 -1.205 -809 19.817
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 15.540 7.002 -23.937 -2.024 -463
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 5.978 21.518 28.520 4.583 2.559
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 21.518 28.520 4.583 2.559 2.095