Tải về báo cáo tài chính PGC

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q2/2011
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q1/2011
Báo cáo thường niên Năm 2011
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q4/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q3/2010
Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất chưa kiểm toán Q3/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q2/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Q2/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2010
Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất Q1/2010
Nghị quyết của đại hội cổ đông Năm 2010
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2010
Báo cáo thường niên Năm 2010
Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất Q4/2009
Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2009
Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất Q3/2009
Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2009
Báo cáo kết quả SXKD Q2/2009
Báo cáo tài chính Q2/2009
Báo cáo tài chính Q2/2009