Tải về báo cáo tài chính PGC

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo thường niên Năm 2006
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2006
Bản cáo bạch Năm 2006
Bảng cân đối kế toán Năm 2005
Báo cáo kết quả SXKD Năm 2005
Bảng cân đối kế toán Năm 2004
Báo cáo kết quả SXKD Năm 2004