Tải về báo cáo tài chính PGC

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất Q1/2009
Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2009
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2009
Báo cáo thường niên Năm 2009
Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt Q4/2008
Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2008
Báo cáo tài chính Q2/2008
Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2008
Báo cáo thường niên Năm 2008
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2008
Ý kiến của kiểm toán viên về báo cáo tài chính Năm 2008
Báo cáo tài chính Q4/2007
Báo cáo tài chính Q3/2007
Báo cáo tài chính Q2/2007
Báo cáo tài chính Q1/2007
Báo cáo thường niên Năm 2007
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2007
Báo cáo tài chính Q4/2006
Bảng cân đối kế toán Q3/2006
Báo cáo kết quả SXKD Q3/2006