Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP 1,762,366 58.75% 31/12/2022
Đinh Hoài Minh 24,886 0.83% 31/12/2018
Nguyễn Quốc Việt Members of the Board 15,894 0.53% 31/12/2022
Lê Phước Hậu 11,902 0.40% 31/12/2018
Hồ Hoàng Đức 3,472 0.12% 31/12/2018
Nguyễn Thị Việt Ánh Members of the Board 2,570 0.09% 31/12/2022
Nguyễn Thanh Hải Chairman of the Board of Directors 2,440 0.08% 31/12/2022
Vũ Thị Lưu Chief Accountant 1,295 0.04% 31/12/2018
Khưu Kim Huê 100 0.00% 29/08/2018
Đặng Minh Khôi 91 0.00% 31/12/2018
Trần Hoàng Long 0 0.00% 22/12/2016
Nguyễn Duy Minh 0 0.00% 31/12/2017
Nguyễn Hoàng Tuấn Members of the Board 0 0.00% 28/01/2023
Phan Tiến Quân 0 0.00% 28/01/2023
Nguyễn Hanh Hoàng Board of internal controllers 0 0.00% 28/01/2023
Vũ Trọng Duy Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 28/01/2023
Nguyễn Tuấn Anh 0 0.00% 28/01/2023
Nguyễn Xuân Lộc Representative Spokesman 0 0.00% 31/12/2017
Đinh Thị Hồng Nga 0 0.00% 31/12/2017