Trung tâm Giống Nông - Lâm nghiệp Quảng Nam
Trung tâm Giống Nông - Lâm nghiệp Quảng Nam (NNQ : UPCOM)
Consumer Goods : Farming & Fishing & Plantations
Trung tâm Giống Nông - Lâm nghiệp Quảng Nam
Số 78 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
+84 (93) 338-8896
Fax
Email

Statistics

Ticker NNQ
Exchange UPCOM
Current Price
7.30 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 7.30
52-week change 14.10 - 14.10
Average volume (10 days) 0.00
Oustanding shares 1,388,424
Market Cap (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage
EPS
PE
PB

News About NNQ

Symbols in Industry

Consumer Goods > Farming & Fishing & Plantations

Quotes Volume Price Change
AAM 19,500 11.60 -0.05/0.00%
ABT 1,000 32.90 +1.25/+0.04%
ACL 148,600 13.15 -0.65/-0.05%
AGD 800 35.80 -2.60/-0.07%
AGF 0 0.00
0/0%
ANV 663,700 35.00 -1.50/-0.04%
APT 0 0.00
0/0%
AUM 0 0.00
0/0%
AVF 0 0.00
0/0%
BAF 2,070,300 21.05 +0.05/+0.00%