Trung tâm Giống Nông - Lâm nghiệp Quảng Nam
Trung tâm Giống Nông - Lâm nghiệp Quảng Nam (NNQ : UPCOM)
Consumer Goods : Farming & Fishing & Plantations
Trung tâm Giống Nông - Lâm nghiệp Quảng Nam
Số 78 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
+84 (93) 338-8896
Fax
Email

Statistics

Ticker NNQ
Exchange UPCOM
Current Price
7.30 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 7.30
52-week change 14.10 - 14.10
Average volume (10 days) 0.00
Oustanding shares 1,388,424
Market Cap (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage
EPS
PE
PB

News About NNQ

Symbols in Industry

Consumer Goods > Farming & Fishing & Plantations

Quotes Volume Price Change
AAM 3,200 10.50 -0.35/-0.03%
ABT 100 32.20 +0.20/+0.01%
ACL 74,100 13.60 -0.20/-0.01%
AGD 800 35.80 -2.60/-0.07%
AGF 30,084 3.00 +0.30/+0.11%
ANV 2,804,100 36.00
0/0%
APT 0 0.00
0/0%
AUM 0 0.00
0/0%
AVF 287,465 0.60
0/0%
BAF 2,087,700 22.35 +0.05/+0.00%