Trung tâm Giống Nông - Lâm nghiệp Quảng Nam
Trung tâm Giống Nông - Lâm nghiệp Quảng Nam (NNQ : UPCOM)
Consumer Goods : Farming & Fishing & Plantations
Trung tâm Giống Nông - Lâm nghiệp Quảng Nam
Số 78 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
+84 (93) 338-8896
Fax
Email

Statistics

Ticker NNQ
Exchange UPCOM
Current Price
7.30 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 7.30
52-week change 14.10 - 14.10
Average volume (10 days) 0.00
Oustanding shares 1,388,424
Market Cap (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage
EPS 73.22
PE
PB

News About NNQ

Symbols in Industry

Consumer Goods > Farming & Fishing & Plantations

Quotes Volume Price Change
AAM 1,000 9.00 +0.15/+0.02%
ABT 0 0.00
0/0%
ACL 8,200 12.40 -0.05/0.00%
AGD 800 35.80 -2.60/-0.07%
AGF 0 0.00
0/0%
ANV 1,005,800 28.30 -0.70/-0.02%
APT 0 0.00
0/0%
AUM 0 0.00
0/0%
AVF 0 0.00
0/0%
BAF 2,591,200 26.85 -0.10/0.00%